תנאי שימוש

כללי


חברת אלבה - פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בע"מ (להלן: אלבה) מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: הרשת) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים


היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים לפי דיני זכויות המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לאלבה. זכויות יוצרים בפרסומים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן ממפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא אלבה ובין אם הוא גורם המצטט אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או בכפוף לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אלבה.

אחריות


השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). חברת אלבה לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא חברת אלבה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תשא חברת אלבה באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. חברת אלבה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, "חברת אלבה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.


קישורים


בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לחברת אלבה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין חברת אלבה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברת אלבה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין אלבה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

שמירת סודיות


מידע אישי שנמסר לחברת אלבה באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981.